ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 1. oktoobrist 2017.

 

1. MÕISTED

KinnisvaraportaalÄriühing Kinnisvarakeskkond OÜ, reg nr 14309652, asukoht Järvevana tee 9, Tallinn 11314.
Lehekülgwww.kinnisvara24.ee ja selle alamlehed.
ÜldtingimusedKäesolev reeglistik Lehekülje kasutamiseks, mida täiendavad Kinnisvaraportaali ja Kasutaja vahel sõlmitud erikokkulepped.
KasutajaVastavalt kas Tavakasutaja, Registreerunud kasutaja või Äriklient.
TavakasutajaKasutaja, kes saab kasutada Lehekülge ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset Lehekülje kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused.
Registreerunud KasutajaKasutaja, kes saab kasutada Lehekülge ja Teenuseid personaalse Lehekülje kasutajakonto abil. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused.
Äriklient Kasutaja, kes saab kasutada Lehekülge ja Teenuseid läbi Ärikliendi poolt Kinnisvaraportaaliga kokkuleppel määratud isikutele loodud personaalsete kasutajakontode. Ärikliendile ning Ärikliendiga seotud kasutajakontodele laienevad Registreerunud kasutaja ja Tavakasutaja õigused ja kohustused niivõrd, kui need ei ole vastuolus Ärikliendi ja Kinnisvaraportaaliga sõlmitud lepinguga ning millele lisanduvad õigused ja kohustused, mis tulenevad Ärikliendi ja Kinnisvaraportaali vahel sõlmitud lepingust.
LepingKinnisvaraportaali ja Kasutaja vaheline tehing Lehekülje ja Teenuste kasutamiseks.
Teenusedehekülje vahendusel Kinnisvaraportaali poolt Kasutajatele pakutavad funktsionaalsused, tasulised või tasuta, mille kaudu Kasutajatel on võimalik avaldada, hankida ja jagada Sisu, valmistada ette tehinguid ja sõlmida kokkuleppeid teiste Kasutajatega, esitada ja saada päringuid/avaldusi/deklaratsioone/pakkumusi/hinnanguid teistelt Kasutajatelt, teostada otsinguid või kontrolle ja muid hankeid, säilitada andmeid  jne.
TarkvaraArvutiprogramm, mida kasutatakse Leheküljel ning sellega seotud andmetes erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks, andmete kogumiseks ja salvestamiseks, andmebaasi sisu Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning teisteks andmetöötlus operatsioonideks ja Lehekülje toimimiseks vajalikeks operatsioonideks.
SisuInformatsioon, materjalid, andmed, Teosed jms, mida Kasutajad või Kinnisvaraportaal Leheküljele sisestavad.
Andmebaas Kinnisvaraportaali poolt hallatav andmekogum, kuhu Kasutaja saab sisestada informatsiooni ning teha päringuid teiste Kasutajate või Kinnisvaraportaali poolt sisestatud informatsiooni hankimiseks.
TeosKirjalik tekst, fotograafia-, audio- ja videoteosed ja nendega analoogilisel viisil loodud teosed, slaidid, illustratsioonid jms, mis on autoriõiguste objektiks.

2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

 • Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Kasutajate omavahelisi ning Kasutajate ja Kinnisvaraportaali vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, väljakujunenud head tavad, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Eesti Kinnisvaramaakerite Koja Heade Tavade Koodeksid.
 • Lehekülge võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Lehekülge kasutada. Kasutustingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Leheküljel kinnisvara24.ee/Kasutustingimused.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus vastavalt Teenuste ja Lehekülje arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja hinnakirju. Kinnisvaraportaal võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse või Lehekülje funktsionaalsuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse või Lehekülje funktsionaalsuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate kaebused, Kinnisvaraportaali suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Kinnisvaraportaali töökorralduses, tehnoloogilised arengud vms. Kinnisvaraportaal teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste või hinnakirjade muutustest Lehekülje vahendusel mõistliku ajaperioodi võrra enne uute Kasutustingimuste või hinnakirjade kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kasutajal õigus Leping lõpetada enne muudatuste jõustumist. Kui Kasutaja jätkab Lehekülje ja Teenuse kasutamist pärast muudatuse jõustumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste või hinnakirjade muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kasutajaid ebamõistlikult.
 • Lisaks Kasutustingimustele võib Kinnisvaraportaal iga Leheküljel pakutava Teenuse kohta kehtestada lisatingimusi, hinnakirju, kasutusjuhendeid jms. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse lisatingimuste, hinnakirjade või kasutusjuhenditega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi, hinnakirju jms ühepoolselt muuta ning täiendada. Muudatustest ja täiendustest teavitatakse Kasutajaid Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu. Kasutustingimuste sh hinnakirjade muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kasutajal õigus tema õigussuhe Kinnisvaraportaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Kinnisvaraportaaliga tulenevad kohustused.
 • Lehekülje kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome jne. Lehekülje kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Leheküljele automaatseid päringuid või koguvad Leheküljelt informatsiooni muul viisil mistahes eesmärgil.
 • Lehekülje kasutamiseks tuleb sõlmida Kinnisvaraportaaliga Leping. Kasutustingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Kinnisvaraportaal võivad erikokkuleppega kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes. Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma.
 • Sõltuvalt Kasutaja staatusest toimub Kasutaja ja Kinnisvaraportaali vahelise Lepingu sõlmimine järgnevalt:
  • Tavakasutaja lepingu sõlmimine – poolte vastastikuste tahteavaldustega, mis esitatakse läbi toimingute, kui Kasutaja asub Lehekülge tegelikult kasutama ilma eraldi kasutajakontot või registreeringut tegemata. Lehekülje kasutamiseks loetakse mistahes Leheküljel asuva funktsionaalsuse kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist;
  • Registreeritud kasutaja lepingu sõlmimine läbi Lehekülje vastavasisulsie avalduse esitamisega ning sellele vastavate kasutajaõiguste määramisega Kinnisvaraportaali poolt, kui Kasutaja on esitanud Kinnisvaraportaalile Lehekülje kaudu avalduse registreerumiseks ja saab ligipääsu personaalsele Lehekülje kasutajakontole;
  • Ärikliendi lepingu sõlmimine toimub eraldi vastavasisulise ärikliendilepingu allkirjastamisega.
 • Kui Kasutaja soovib Lehekülge kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes, on selleks vajalik Kinnisvaraportaali eelnev kirjalik nõusolek. Ilma Kinnisvaraportaali eelneva kirjaliku nõusolekuta toimunud Lehekülje kasutamine vastuolus Kasutustingimustega või Kasutustingimustes käsitlemata juhtudel on keelatud
 • Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.
 • Kasutustingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Kasutustingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid

 

3. KVALITEEDI- JA VASTUTUSKLAUSEL

 • Kuigi meie sooviks on Kasutajatele pakkuda meeldivat kasutuskogemust ja kvaliteetseid Teenuseid, saab Kinnisvaraportaal võimaldada ükskõik millisel Kasutajal, sõltumata tema kasutajastaatusest või Kinnisvaraportaaliga sõlmitud erikokkulepetest, kasutada Lehekülge üksnes määral ja viisil, mil Lehekülg antud ajahetkel kasutamisvalmis on (ingl k „as is“ ja „as available“). Kinnisvaraportaal ei saa garanteerida mingil juhul Lehekülje ning selle kavandatud funktsionaalsuste toimivust ega vastavust Kasutaja soovidele/vajadustele/võimalustele. Samuti ei garanteeri Kinnisvaraportaal katkestuste, küberrünnakute, viiruste jms kahjulike või kahjustavate tegevuste vältimist Leheküljel või läbi Lehekülje ega vastuta neist tekkivate võimalike mõjude eest.
 • Kinnisvaraportaali poolt loodud liidesed teiste andmebaasidega (Ehitisregister, Maa-Amet jms) on loodud Teenuste kasutamise hõlbustamiseks, kuid ei taga sel viisil avaldatavate andmete õigsust. Kasutajal on alati kohustus kontrollida tema poolt avaldatava või hangitava Sisu korrektsust.
 • Kinnisvaraportal võib, kuid ei pea, kontrollima Kasutajate poolt lisatud Sisu korrektsust. Mingil juhul ei vastuta Kinnisvaraportaal Kasutajate poolt loodus Sisu korrektsuse eest. Kinnisvaraportaal avaldab, et ei võta mingit vastutust ega kohustusi Leheküljel avaldatud Sisu, sh soovitused ja analüüsid jms, ning sellest tulenevate või selle alusel tehtud Kasutaja otsuste või toimingute ning nende tagajärgede eest. Lehekülje kasutamisega aksepteerib Kasutaja olulise tingimusena, et Lehekülje kasutamine ning sellega kaasnevate otsuste või toimingute tegemine toimub Kasutaja omal riisikol.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus, kuid ei ole kohustust otsida Leheküljelt ebakorrektset Sisu või rikkumisi. Kinnisvaraportaal ei vastuta Lehekülje vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks. Kui Kasutaja on kasutanud Teoses teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta Kinnisvaraportaal sellise teose kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.
 • Kinnisvaraportaal ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Kinnisvaraportaal kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Leheküljelt ebakorrektse sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Leheküljele), kui see oli vajalik Kinnisvaraportalile rikkumise kohta esitatud kaebuse või Kinnisvaraportaalil tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et esitatud materjalid või informtsioon või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Kinnisvaraportaal tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
 • Kinnisvaraportaal ei vastuta Leheküljel pakutava kinnisvara, kaupade ja teenuste kvaliteedi, kvantiteedi, Kasutaja poolt avaldatud või Kasutajate vahel kokku lepitud tingimustele vastavuse ega seaduslikkuse eest. Kinnisvaraportaal ei vastuta Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest. Kinnisvaraportaal ei vastuta Kasutajatel Leheküljel materjalide ja informatsiooni avaldamiseks ning tehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.

4. KASUTAJATE ÕIGUSED JA VASTUTUS

 • Tavakasutajal on õigus tutvuda Leheküljel Sisuga ja seda luua, teostada otsinguid Andmebaasis ning sisestada andmeid, teha pakkumisi ja broneeringuid ning anda hinnanguid teistele Lehekülje Kasutajatele ning Leheküljel avaldatud informatsioonile, samuti kasutada muid Tavakasutajale kättesaadavaks tehtud Lehekülje funksionaalsuseid, ja luua Leheküljel endale kasutajakonto Registreerunud kasutaja staatuse omandamiseks.
 • Registreerunud kasutajal on õigus kasutada temale loodud kasutajakontot identifitseerides end unikaalse lepingupartnerina temale personaalseks kasutamiseks antud kasutajanime ja parooli abil, kasutada nii Tavakasutaja kui ka Kinnisvaraportaali poolt Registreerunud kasutajale kättesaadavaks tehtud Lehekülje funktsionaalsuseid, sealhulgas tasulisi Teenuseid, mille eest Registreerunud kasutaja on tasunud.
 • Ärikliendil on õigus määrata läbi Lehekülje isikud, kellele Ärikliendiga seoses luuakse personaalsed kasutajakontod ning kellele loodud kasutajakontode kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste täitmise eest vastutab Äriklient vastavalt Kinnisvaraportaaliga sõlmitud kokkuleppele, samuti jagada Kinnisvaraportaali poolt Ärikliendile kasutamiseks antud Lehekülje funktsionaalsuseid erinevate Ärikliendiga seotud kasutajakontode vahel või seada neile kasutajakontodele piiranguid vastavalt Leheküljel selleks loodud võimalustele ning Kinnisvaraportaaliga sõlmitud kokkulepetele.

 

5. REGISTREERIMINE

 • Tavakliendil ei ole kohustust ennast registreerida ega kasutajakontot luua. Registreerunud kasutaja staatuse omandamiseks peab Kasutaja esitama Kinnisvaraportaali poolt nõutud kohustuslikud andmed lepingupartneri tuvatamiseks ja aktsepteerima Kasutustingimused. Ärikliendi kasutajakontod luuakse Ärikliendi volitatud esindaja poolt kooskõlas Kinnisvarapoirtaali poolt antud õigustega.
 • Nii Registreerunud kasutaja kui Äriklient kohustuvad hoidma Leheküljele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning viisil, mis välistab selle sattumise kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Leheküljele kasutajatunnuse ja parooliga sisenemisel eeldatakse, et seda teeb Kasutaja, kellele nimetatud kasutajatunnus ja parool on väljastatud. Kasutaja peab koheselt Kinnisvaraportaali teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

 

6. LEHEKÜLJE KASUTAMISE PIIRANGUD

 • Teatud Teenuste kasutamiseks võib Kinnisvaraportaal nõuda Kasutaja isiku tuvastamist sõltumata Kasutaja staatusest.
 • Leheküljele lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste, hea tava ega õigusaktidega, sh peavad ka Kasutajate poolt pakutav kinnisvara, kaubad ja teenused olema eelnimetatuga kooskõlas.
 • Kasutaja vastutab, et temal või tema poolt pakutaval kinnisvaral/kaubal/teenusel on olemas vajalikud load, nõusolekud, registreeringud ja litsentsid.
 • Kinnisvaraportaal käsitleb Kasutajat avaldajana Võlaõigusseaduse § 1047 tähenduses. Kui Kasutaja esitab Kinnisvaraportaalile või lisab Leheküljele informatsiooni, peab ta tagama, et see oleks täpne, õige, täielik ja asjakohane. See puudutab ka andmeid teiste Kasutajate ja muude isikute kohta.
 • Kasutajatel on keelatud:
  • eksitava teabe avaldamine ja avaldamiseks esitamine Leheküljele või Kinnisvaraportaalile;
  • kasutada teise isiku autoriõigusega kaitstud Teost või sellest tuletatud teost ilma selle teose omaniku ja autoriõiguste omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija jms) nõusolekuta. Kasutaja tagab, et Teose lisamine Leheküljele on kooskõlas õigusaktidega;
  • anda hinnanguid või esitada kommentaare eesmärgiga kahjustada teiste Kasutajate või nende poolt pakutud kinnisvara/kaupade/teenuste mainet;
  • koormata Lehekülge mittesihipärase Sisuga;
  • Leheküljele reklaami jm kommertsteadaannete (välja arvatud tavakuulutused, mis sisaldavad vaid sihtotstarbelist põhiinformatsiooni kuulutatava objekti kohta) sisestamine ilma Kinnisvaraportaaliga kokkuleppeta. Kommertsteadaandeid ja reklaami avaldatakse üksnes eraldi tellimuse alusel vastavalt Hinnakirjale;
  • esitada Teenuse tellimusi või teiste Kasutajate poolt pakutavate kinnisvara/kaupade/teenuste ostusoove ilma tegeliku soovita nende ostmiseks/kasutamiseks;
  • adresseerida Leheküljele automatiseeritud päringuid sõltumata eesmärgist ilma vastavasisulise kokkuleppeta Kinnisvaraportaaliga;
  • kuvada kolmandate osapoolte kontaktandmeid kinnisvarakuulutuste sisutekstides;
  • viidata kolmandate osapoolte kontaktandmetele kinnisvarakuulutuste sisutekstides.
 • Leheküljel avaldatavate hinnangute eesmärgiks ei tohi olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine, samuti teise pakutava kinnisvara/kauba/teenuse põhjendamatu kritiseerimine või laimamine.
 • Kasutaja poolt Leheküljele lisatav Sisu või avaldused Kinnisvaraportaalile või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Lehekülje tavapärast tööd või mis salvestuvad teiste arvutitesse ning häirivad või kahjustavad Lehekülge või Kasutajate arvutite tavapärast funktsioneerimist.
 • Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Lehekülje kasutamisel teatavaks saanud isikuandmeid ja konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti, v.a kui avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või kui avaldamiseks on pädeva isiku nõusolek.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus, ent mitte kohustus, kontrollida Kasutajate poolt Leheküljele lisatud Sisu ja Kasutajate toiminguid Leheküljel. Kinnisvaraportaalil on kohustus anda pädevatele asutustele nende õiguspärase taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Kinnisvaraportaalil on sõlmitud Leping, ja jälgida nende tegevust Leheküljel.
 • Kinnisvaraportaalil on piiramatu õigus Leheküljel avalikustada iseseisvalt informatsiooni, mis pärineb avalikest allikatest (sh registritest, meediast jne).
 • Kinnisvaraportaalil on õigus:
  • piiramatult jälgida Kasutajate poolt Leheküljele loodud Sisu sh Andmebaasi sisestatud andmeid, tekste, Teoseid jms, ning sellega seoses teha Kasutajatele täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi Kasutustingimustele mittevastava Sisu korrigeerimiseks, eemaldada Kasutustingimustele mittevastav Sisu ja/või piirata Kasutustingimustele mittevastavat Sisu loova Kasutaja õiguseid Lehekülje kasutamisel.
  • anda või piirata Kasutajate, sh Ärikliendi puhul Kasutaja esindaja, õiguseid ja võimalusi Lehekülje kasutamisel lähtudes Kasutustingimustest ning Kasutajaga sõlmitud Lepingust.
 • Kasutustingimustele mittevastava Sisu loomine loetakse Lepingu rikkumiseks ka Leheküljel pakutavate tasuliste teenuste osas, mis annab Kinnisvaraportaalile õiguse rakendada Kasutustingimustes sätestatud piiranguid või Lepingu lõpetada.

 

7. SOOVITUSTE ANDMINE JA TEHINGUTE KORRALDAMINE

 • Kinnisvaraportaali poolt pakutavate Teenuste eemärgiks on lihtsustada Kasutajatel omavahelist infovahetust ning pakkuda Kasutajatele võimalikult palju informatsiooni kaalutletud otsuste tegemiseks. Kinnisvaraportaali poolt avaldatav informatsioon (sh turuanalüüsid jms andmed või järeldused) ei ole käsitletav õiguslikke tagajärgi loovate soovitustena Kasutajate vaheliste tehingute tegemiseks. Kinnisvaraportaal annab soovitusi üksnes Teenuste efektiivsemaks kasutamiseks.
 • Kinnisvaraportaal ei osale ise (nt agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi-, üüri-, vahetus- ja muudes tehingutes, tehingutele eelnevate läbirääkimiste pidamisel ega hilisemal tehingutest tulenevate kohustuste täitmisel, mis tehakse Leheküljel avaldatud pakkumuste ja akseptide tulemusel Kasutajate vahel.
 • Kinnisvaraportaal ei vastuta Kasutajate vaheliste tehingute täitmise või mittetäitmise eest, ega sellest tulenevate õiguste või kohustuste realiseerimise eest.

 

8. ANDMEBAASI HALDAMINE JA ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 • Kinnisvaraportaal kogub ja töötleb isikuandmeid, mille Lehekülje kasutajad on Kinnisvaraportaalile edastanud (kasutajakonto loomisel, kuulutuste tekstides, teenuste tellimisel jm Sisu loomisel). Isikuandmete edastamine Kinnisvaraportaalile ei ole kohustuslik, välja arvatud teatud Teenuste puhul, millisel juhul kuvatakse andmete sisestamise vajadus Kasutajale eraldi. Lehekülje kasutamisega annab Kasutaja nõusoleku Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks.
 • Lisaks Isikuandmetele saab Kinnisvaraportaal Kasutaja kohta järgmisi andmeid:
  • liiklusandmed selle kohta, kuidas Kasutaja Lehekülge ja Teenuseid kasutab (näiteks operatsioonisüsteemi versioon, veebilehitseja tüüp, veebilehe külastuse kuupäev ja kellaaeg, teostatud päringu tüüp ja ajahetk jne);
  • suhtlusandmed Kasutaja ja Kinnisvaraportali või Kasutajate omavahelise suhtluse kohta (näiteks saadetud kirja või postituse sisu);
  • eelistusandmed Kasutaja eelistuste kohta Lehekülje kasutamisel (näiteks Kasutaja keele, objektide ja piirkonna eelistused jms);
  • asukohaandmed selle kohta, millises piirkonnas või aadressil Kasutaja Lehekülge ning Teenuseid kasutab ja milliseid asukohavalikuid teeb/eelistab;
  • tehinguandmed selle kohta, milliseid Teenuseid ja mis mahus Kasutaja tellib;
  • arveldusandmed Kasutaja poolt makstud või maksmisele kuuluvate tasude kohta, Kasutaja arveldusarve number ja pank;
  • ja muid Kasutaja või Kasutaja poolt kasutatavate infosüsteemide ja seadmete poolt Kinnisvaraportaalile edastatud tehtud andmed.
 • Kinnisvaraportaal võib, kuid ei kohustu, koguma, salvestama ja säilitama kogutud andmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
 • Kinnisvaraportaal kogub Kasutaja kohta andmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel järgmiselt:
  • Kasutaja edastab ise vastavad andmed Kinnisvaraportaalile (näiteks sisestab Leheküljel oma nime, e-maili, postiaadressi, telefoninumbri, krediitkaardi andmed vms) kas otse Leheküljel või läbi teiste veebikeskkondade;
  • Kinnisvaraportaal kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Leheküljel nii Sisu loomisel kui ka Teenuste kasutamisel (näiteks Lehekülje külastamisel salvestab Kinnisvaraportaal Kasutaja IP-aadressi jms);
  • Kinnisvaraportaal saab kinnituse Kasutaja isikusamasuse ja maksekorralduse õnnestumise kohta teenusepakkujatelt, kelle kaudu Kasutaja end identifitseerib (ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi teenus, Facebook, Google jms keskkonnad) või tasub Kinnisvaraportaali arveid.
  • Andmeid Kasutaja kohta hoitakse Kinnisvaraportaali kasutuses olevas serveriruumis. Kinnisvaraportaal säilitab Kasutaja kohta andmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).
 • Isikuandmeid kasutatakse Lehekülje ja selle funktsionaalsuste arendamise, Teenuste pakkumise, Sisu loomise ja Kasutajate poolt taotletud toimingute tegemise eesmärgil. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada Kinnisvaraportaalilt või teistelt kasutajatelt materjale ja andmeid, kasutatakse ka sellise teabe edastamise eesmärgil.
 • Kinnisvaraportaal ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Kasutustingimustes sätestatud või õigusaktidest tulenevatel juhtudel.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus kasutada Kasutaja kohta kogutud andmeid ise ja anda neid üle Kinnisvaraportaali poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel, eelkõige Leheküljel pakutavate teenuste osutamiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult) teiste veebilehekülgede ja -keskkondadega ühendumiseks (avalikud registrid ja andmebaasid, Google, Criteo, Facebook jms). Isikuandmeid võidakse edastada ka isikutele, kes osalevad Kinnisvaraportaali ja Kasutaja kokkuleppe täitmises (nt kullerteenuse osutaja, postiasutus, krediidiasutus, avalik register jms).
 • Kinnisvaraportaal võib edastada nende Kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks kasutatud Teenuse eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (nt inkassofirmad jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele (nt Krediidiinfo jms), kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris ning võlgnevuste sissenõudmisega kaasnevate menetlustoimingute läbiviimiseks.
 • Kui Kasutaja soovib teada, millised andmed Kinnisvaraportaali andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine aadressile info@kinnisvara24.ee. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid Kinnisvaraportaalis täpsustada ja parandada.
 • Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Kinnisvaraportaali poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist, välja arvatud ulatuses, mis on Kinnisvaraportaalile vajalik oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Kinnisvaraportaali e-meili aadressil info@kinnisvara24.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei piira isikuandmete käsitlemist võlgnevustega või õigusaktidest tulenevate menetlustega seoses.

 

9. AUTORIÕIGUSED

 • Kinnisvaraportaalile kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Leheküljele, Tarkvarale ja Sisule (sh Andmebaasile ning Andmebaasis sisalduvatele andmetele ja materjalidele, Leheküljele lisatud Teostele jms).
 • Sellisteks Teosteks, mille osas käesolevas peatükis autori varaliste õiguste ja isiklike õiguste osas antakse lihtlitsents, on kirjalik tekst (kuulutused, foorumi sõnumid, arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud jms), fotograafia- ja videoteosed ja fotograafia ning videoga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid, audiovisuaalsed teosed, illustratsioonid, esitlused, dokumendid ja nende projektid jms.
 • Kasutaja annab lihtlitsentsiga Kinnisvaraportaalile tasuta kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses Teosele, kaasa arvatud õigused Teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mistahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks Kinnisvaraportaalile koheselt Teose üleslaadimisega Leheküljele.
 • Kasutaja annab Teoste osas Kinnisvaraportaalile ka tasuta lihtlitsentsi (loa) Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks Leheküljel mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust Kasutustingimustes sätestatud viisil. Kinnisvaraportaalil on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Lihtlitsents loetakse antuks Kasutaja poolt Kinnisvaraportaalile koheselt Teose üleslaadimisega Leheküljele. Kasutustingimuste alusel antud lihtlitsents hõlmab kõiki edasisi Teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma Teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema Teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et Kinnisvaraportaal ei ole kohustatud kajastama Teose juures Kasutaja autorinime.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus luua Kasutaja Teose alusel tuletatud teoseid Teose edasiarendamise teel. Autoriõigus tuletatud teostele kuulub Kinnisvaraportaalile. Kasutaja on nõus, et Kinnisvaraportaal ei ole kohustatud kajastama tuletatud teose juures Kasutaja kui algse Teose autorinime, Teose pealkirja (nimetust) ega allikat, kus Teos on avaldatud. Tuletatud Teosed on näiteks Kasutaja poolt Leheküljele üles laetud fotod täiendustega, muudatustega või muude lisandustega (sealhulgas fotode mõõtude muutmine, failinime muutmine, foto kvaliteedi tõstmine, vesimärgi lisamine, jms), foorumi tekstid täienduste või muudatustega jne. Kinnisvaraportaalil on õigus Kasutaja poolt Leheküljele üleslaetud Teosed kustutada ja kasutada Leheküljel vaid Kinnisvaraportaali poolt loodud tuletatud teoseid.
 • Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Kinnisvaraportaali eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Lehekülge ja selle osi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Kasutaja või muu isiku poolt Lehekülje või selle koosseisu kuuluvate Teoste ilma Kinnisvaraportaali nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
 • Kasutaja kinnitab Lehekülge kasutama asumisega, et ta on teadlik Kinnisvaraportaali autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Kinnisvaraportaali õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Kinnisvaraportaali vastavaid õigusi rikkuda.
 • Kasutaja kinnitab Leheküljele Teoste lisamisega, et talle kuuluvad nende autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused või tal on muu õiguslik alus Teose lisamiseks.
 • Kinnisvaraportaal ja Kasutaja vastutavad Kasutustingimuste käesolevas osas esitatud autoriõiguste nõuete rikkumise eest, arvestades Kasutustingimuste osas „Kvaliteedi- ja vastutusklausel“ (p 2.) toodud erisusi.

 

10. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

 • Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Lehekülg küpsiseid ehk cookie’sid, muu hulgas võib Lehekülg sisaldada elementi, mis salvestab küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsiste keelamine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis on küpsis ehk cookie?

 • Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumise korral ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab suurendada veebilehe kasutusmugavust.
 • Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Peale selle võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 

11. KUULUTUSE LISAMINE

 • Kuulutuse lisamiseks tuleb klikkida nupul „Lisa kuulutus“.
 • Kuulutuse lisamiseks ja teenuse tellimiseks tuleb registreerida kasutajakonto. Kasutajakontot on võimalik registreerida enne kuulutuse lisamist ja kuulutuse lisamise ajal.
 • Kuulutuse sisestamisel tuleb täita kõik tärniga märgitud väljad ning seejärel klikkida nupul “Aktiveeri kuulutus”, peale mida suunatakse Teid edasi tellimuse vormistamise lehele.
 • Tellimuse vormistamise lehel valige makseviis (pangalink) ja klikkige sellel. Pangalingil klikkides suunatakse Teid internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest.
 • Peale makse sooritamist pöörduge tagasi kaupmehe juurde.
 • Peale makse õnnestumist kuulutus aktiveeritakse.
 • Kui Te kasutate kuulutuse sisestamiseks Kinnisvara24 veebilehte, loetakse tellimus sooritatuks ja müügileping Müüja ja Teie vahel sõlmituks pärast seda kui, olete täitnud kõik tellimuse sammud.
 • Kinnisvaraportaali kuulutuse lisamisel annab Kasutaja nõusoleku, et tema kuulutusi võib läbi Kinnisvaraportaali edastada soov.ee ja maaportaal.ee keskkondadesse. Kinnisvaraportaal ei garanteeri kõikide kuulutuste edastamist soov.ee ja maaportaal.ee keskkondadesse ja jätab endale õiguse teha andmete edastamisel valikuid. Kui Kasutaja ei soovi, et tema kuulutused soov.ee ja maaportaal.ee keskkondadesse ei läheks, tuleb sellest soovist Kinnisvaraportaali kirjalikult informeerida.

 

12. TASEMETEENUSE TELLIMINE

 • Teenuse tellimine algab kuulutuse lisamisel tasemeteenuse valikuga (Kuld, hõbe või pronks tase).
 • Tasemeteenuste päevade arvu saate muuta lahtris „Vali päevade arv“.
 • Peale sobiva tasemeteenuse ja päevade arvu valikut tuleb tellimuse vormistamiseks vajutada nupule „Vali“ ning seejärel „Aktiveeri kuulutus” . Seejärel suunatakse Teid tellimuse vormistamise leheküljele.
 • Tellimuse vormistamise lehel valige makseviis (pangalink) ja klikkige sellel. Pangalingil klikkides suunatakse Teid internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest.
 • Peale makse sooritamist pöörduge tagasi kaupmehe juurde.
 • Peale makse õnnestumist kuulutus aktiveeritakse.
 • Kui Te kasutate kuulutuse sisestamiseks Kinnisvara24 veebilehte, loetakse tellimus sooritatuks ja müügileping Müüja ja Teie vahel sõlmituks pärast seda kui, olete täitnud kõik tellimuse sammud.

 

13. TASULISED TEENUSED, TEENUSTASUD JA MAKSETINGIMUSED

 • Kasutaja on kohustatud tasuma Lehekülje ja Teenuste kasutamise eest vastavalt Kinnisvaraportaali poolt kehtestatud ning Leheküljel avaldatud hinnakirjale. Hinnakirjas loetletud Lehekülje funktsionaalsused ja Teenused on tasulised, ülejäänud Lehekülje funktsionaalsused ja Teenused on Kasutajale tasuta.
 • Kinnisvara24 portaalis müüdavate tasuliste teenuste hinnad on eurodes.
 • Kinnisvaraportaalil on õigus ühepoolselt muuta Leheküljel avaldatud hinnakirja teavitades sellest Lehekülje vahendusel Kasutajaid enne uue hinnakirja kehtestamisest mõistliku ajaperioodi võrra ette. Kinnisvaraportaali poolne hinnakirja ühepoolne muutmine võib olla aluseks Kasutajale Lepingu lõpetamiseks, Lehekülje kasutamisest loobumiseks ning teenustasu vastavas ulatuses tagastamiseks, kui see rakendub Kasutajale perioodil, mille eest Kasutaja on juba tasunud.
 • Tasuliste Lehekülje funktsionaalsuste või Teenuste eest tuleb tasuda enne selle kasutamist Kinnisvaraportaali poolt loodud võimaluste kaudu – pangalink (Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop), SMS-makse, Zlick ühe kliki makse, ettemaksuarve alusel. Makse laekumise järel muudab Kinnisvaraportaal Kasutajale vastava teenuse kasutatavaks. Kinnisvaraportaali ja Ärikliendi vahelise kokkuleppe kohaselt on võimalik perioodilise tasumise rakendamine järelmaksuga, mis sätestatakse erikokkuleppena Lepingus.

Zlicki ühe kliki makse

 • Mobiiliga tellides on võimalik tasuda Teenuste eest Zlicki ühe kliki maksega. Zlicki ühe kliki makse korral käib Teenuste tarbimiseks vajalik autentimine ostu vormistatud mobiilnumbri järgi. Rohkem informatsioonit Zlicki ühe kliki makse kohta saab veebilehelt zlick.it/kkk.

 

14. OSTUST TAGANEMISE KORD

 • Kinnisvaraportaalilt tellitud Teenuse ostust on Kasutajal võimalik taganeda juhul, kui Teenust ei osutata Kinnisvaraportaalist tuleneval põhjusel (näiteks kuulutust ei avaldata ja/või tasemeteenust ei rakendata kuulutusele Kasutaja poolt Kinnisvaraportaalis Teenuse tellimise hetkest Kasutaja poolt valitud päevade jooksul). Sellisel juhul peab Kasutaja oma ostust taganemise soovist teatama e-posti aadressil info@kinnisvara24.ee. Kasutajal puudub ilma põhjuseta ostust taganemisõigus lähtuvalt võlaõigusseaduse § 53.

 

15. LÕPPSÄTTED

 • Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Kinnisvaraportaali vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Kui Kasutaja ja Kinnisvaraportaali vahelist eriarvamust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Harju Maakohtus.
 • Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust
 • Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.