Kas üürilepingut saab lõpetada enne tähtaega?

Eesti üüriturg on aktiivne ja väga paljude erisuguste osalistega. On professionaalseid elu- ja äriruumide üürileandjaid, aga ka väga palju eraisikuid, kes endale kuuluvat korterit välja üürivad. Kuigi üldjoontes turg toimib ja kõik laabub, tekib osapoolte vahel aeg-ajalt ikka erimeelsusi, millest märkimisväärne hulk puudutab lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo jurist Karlis Kolk.

Järgnevas artiklis selgitame, millistel alustel saab või ei saa üürilepingut ennetähtaegselt lõpetada. Kinnisvara üürilepingu võivad osapooled sõlmida mistahes vormis, kuid vaidluste vältimiseks lepingu olemasolu või selle oluliste tingimuste osas tasub see sõlmida kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks, et seda saaks vajadusel välja printida). Kõige muu kõrval tuleb ühe olulise tingimusena selgelt määrata, kas leping on sõlmitud tähtajatult või tähtajaliselt, kuna sellest oleneb, kuidas lepingut lõpetada saab.

Mis on mis?

Tähtajatu leping tähendab, et üürilepingu kindlat kestvusperioodi määratud ei ole ja kumbki pool võib lepingu neile sobival hetkel teist poolt ette teatades üles öelda.

Kinnisasja, elu- või äriruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades teist poolt sellest vähemalt kolm kuud ette. Möbleeritud tubade üürimise korral võib tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt üks kuu. Mõlemal juhul tuleb jälgida, et üürilepingu ülesütlemisavaldus oleks koostatud korrektselt ja vastavalt seaduses toodud nõuetele, vastasel juhul on ülesütlemisavaldus tühine.

Tähtajaliste lepingute puhul on üürilepingu kestvusperiood kindlaks määratud (näiteks 1 aasta). Tähtajalist lepingut korraliselt üles öelda ei saa, nagu tähtajatut lepingut, vaid eeldatakse, et leping kehtibki kuni lepinguperioodi lõpuni.

Loomulikult on ka sel juhul võimalik, et leping lõpetatakse varem poolte kokkuleppel, kuid siis peavad mõlemad osapooled sellega nõustuma. Kui üksmeelt ei saavutata ning üks osapooltest soovib siiski lepingu enne tähtaega lõpetada, siis tuleb toetuda üürilepingu erakorralise ülesütlemise sätetele.

Põhjus olgu mõjuv

Üürilepingut saab erakorraliselt üles öelda, kui selleks on olemas mõjuv põhjus. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab.

Mõjuvaks põhjuseks loetakse näiteks üürniku olulisi lepingurikkumisi või ka näiteks üürileandja tungivat vajadust korterit ise elamiseks kasutada, kui üürileandja huvid kaaluvad üles üürniku huvid (näiteks üürileandja tervise oluline halvenemine või elamispinna kaotamine). Lisaks on erakorralise ülesütlemise põhjused eraldi välja toodud võlaõigusseaduse §-des 314-319 (näiteks, kui üürnik viivitab üüritasu maksmisega mitu kuud, kasutab üüritud kinnisvara lepinguvastaselt jne).

Muide – mõjuvaks põhjuseks ei loeta korteri müüki.

Kui seadusest tulenevad erakorralise ülesütlemise tingimused on täidetud, siis saab lepingu põhimõtteliselt koheselt üles öelda (ka tähtajatu üürilepingu), väljaarvatud juhtudel, kui seadus selgelt sätestab, et ülesütlemisest tuleb ette teatada (näiteks, kui üürnik annab asja õigustamatult kolmanda isiku kasutusse, mille tõttu üürileandja või naabrid on niivõrd häiritud, et üürileandjalt ei saa oodata üürilepingu jätkamist).

Loomulikult on olemas risk, et lepingu erakorralisel lõpetamisel võib osapool, kellele ülesütlemisavaldus esitatakse, mitte nõustuda ülesütlemisavalduses toodud põhjendustega ning pöördub üürikomisjoni või kohtu poole, et kindlaks teha, kas üürilepingut on võimalik erakorraliselt üles öelda või mitte. Sellisel juhul võtab kohus juhtumipõhiselt arvesse, kas ülesütleval poolel on olemas mõjuv põhjus lepingu erakorraliseks lõpetamiseks või mitte.

Kui leitakse, et mõjuvat põhjust pole, võib tekkida teisel poolel kahjunõue ülesütlevale poolele. Seega soovitan ülesütlemisavalduse koostamisel kindlasti kasutada pädeva juristi abi, kes suudab motiveerida ning põhjendada erakorralist lepingu lõpetamist.

Kokkuvõtteks, korrektse kinnisvara üürilepingu sõlmimine on esmatähtis, vältimaks hilisemaid võimalikke vaidlusi või koguni kohtuteed. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik mõjuval põhjusel, kuid jälgida tuleb, et vastav avaldus on põhjalikult motiveeritud ning korrektselt koostatud.

Tutvu üüripakkumistega SIIT

Artikli allikas: Kinnisvarauudised


Seotud artiklid